Projekty / programy

PROJEKT EDUKACYJNY „Z NASZYM PATRONEM JERZYM BADURĄ W PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt ma na celu umożliwienie uczniom poznania życia i działalności patrona szkoły oraz rozwój ich talentów poprzez zachęcenie do aktywności artystycznej związanej z jego osobą. Pastor Jerzy Badura może być autorytetem dla młodych ludzi, ponieważ nigdy nie wyparł się polskości, walczył z germanizacją na Dolnym Śląsku. Mówił, że „Mowa to najdroższa spuścizna odziedziczona po ojcach, czcić ją trzeba…”. Cykl działań ma na celu pobudzenie kreatywności uczniów poprzez różnorodne formy prac na temat patrona (twórczość artystyczna, literacka, plastyczna). Uczniowie będą mogli wybrać formę dostosowaną do ich talentu i możliwości. Działania te będą komplementarne wobec realizowanych dotąd w szkole akcji pomocowych, konkursów historycznych lub projektów poświęconych ważnym osobom. Rezultatem projektu będzie publikacja na temat patrona.


OTWARTA PRACOWNIA EDUKACYJNA

Otwarta pracownia edukacyjna – spotkania mające na celu zapoznanie uczniów z tematem praw dziecka. Całość projektu skupiona jest wokół trzech zagadnień : szacunek, bezpieczeństwo i emocje. Uczestnicy warsztatów nabędą szereg niezbędnych umiejętności społecznych, takich jak współpraca w grupie, umiejętność rozwiązywania konfliktów, samodzielność, radzenie sobie w trudnych sytuacjach i z negatywnymi emocjami, rozpoznanie własnego potencjału, odpowiedzialność za własne otoczenie, rozumienie zasad funkcjonowania życia społecznego.

 

 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.


UPRIGHT

UPRIGHT jest projektem badawczym finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 Badania i innowacje (umowa o udzielenie dotacji nr 754919). Skrót UPRIGHT jest akronimem pełnej nazwy programu: Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers (Powszechny profilaktyczny program globalnej interwencji na rzecz odporności, wdrażany w celu poprawy i promocji zdrowia psychicznego wśród nastolatków).


INSTA.LING

Jest to program, który realizujemy  w klasach II – VIII i służy do nauki słownictwa angielskiego oraz w klasach VII-VIII z języka niemieckiego przy pomocy komputera i Internetu. Uczy zarówno poprawnej pisowni jak i wymowy.


UNIWERSYTET DZIECI

Jego celem jest, mówiąc w skrócie, kształtowanie wszechstronnego rozwoju uczniów w klasach 1-8.


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Realizujemy projekt poprzez kształtowanie nawyku codziennego czytania w domach i szkole, przybliżamy dzieciom mało znanych lub niesłusznie zapomnianych pereł literatury rodzimej i światowej. Wprowadzamy młodego czytelnika w świat wartości moralnych i ich zastosowania w codziennym życiu.


Międzynarodowy projekt edukacyjny EMOCJA

Bierzemy udział w Międzynarodowym Projekcje Edukacyjnym – „Emocja” prowadzonym przez każdego wychowawcę w klasie. Wprowadzamy dzieci w świat wartości moralnych, które są  niezwykle ważne w tych czasach. Projekt obejmuje pięć  spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmując rozmowę o uniwersalnych wartościach . Za każdym razem skupiamy się na innej wartości poprzez np. czytanie bajek, wykonywanie prac plastycznych, filmy edukacyjne, scenki edukacyjne prezentujące emocje. Dobór odpowiednich metod pracy ma na celu pobudzeniu u uczniów  wiedzy i umiejętności, wrażliwości na postawy innych ludzi.


Ogólnopolski projekt edukacyjny EUROPA I JA

Realizując ten projekt przybliżamy wiedzę dzieciom na temat krajów znajdujących się w Europie. Poprzez udział w Projekcie uczniowie zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy, wypromują swoją szkolną placówkę oraz nawiążą współpracę z innymi szkołami. Każda grupa na początku swojej przygody  z projektem wybiera sobie jedno państwo europejskie (oprócz Polski) i  wszystkie zadania wykonuje biorąc pod uwagę wybrany kraj.


Czytam z klasą „LEKTURKI SPOD CHMURKI” kl. 1-3

Realizując ten projekt musimy w każdym z modułów wybrać jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykonamy co najmniej cztery zadania. Lektury są czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości. Upowszechniamy czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną. 


Ogólnopolski Program ,,UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”

To inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Pokazuje, że nauka podstaw programowania jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka, a przy tym nie musi być ani trudna, ani nieciekawa, ani przeprowadzana wyłącznie w pracowni komputerowej.


Projekt edukacyjny „MAŁY PATRIOTA” dla klas 1-3

Dla młodego dziecka pojęcie ,,Ojczyzna” jest wyrazem abstrakcyjnym, gdyż nie rozumie do końca jego zakresu znaczeniowego. Aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo: Polak-patriota-Polska-moja Ojczyzna, należy,, małymi kroczkami” przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać, rozniecać iskierkę patriotyzmu. Dzieci, co miesiąc otrzymują zadania związane z naszym krajem. Do pracy wykorzystywane są prezentacje multimedialne, wycieczki, bajki o tematyce patriotycznej, tańce ludowe oraz piosenki. Dzieci podczas realizacji projektu poznają symbole narodowe, uczą się hymnu narodowego. Są to elementy nierozerwalnie związane z pojęciem ,,Ojczyzna”, a więc godne najwyższego szacunku i powagi. Aby usystematyzować poznane wiadomości w klasach tworzone są kąciki patriotyczne, gdzie dzieci mogą poznać mapę Polski, godło, zabytki największych miast. Podczas poranków muzycznych słuchają hymnu Polski. Podczas realizacji projektu dzieci poznają historię ojczyzny oraz Święta Niepodległości Polski, co wpływa na kształtowanie szacunku dla własnego kraju, świadomości obywatelskiej. Treści programu pomagają dostrzec piękno kraju i regionu, podczas wycieczek dzieci poznają miejsca we Wrocławiu związane z historią Polski.


„UMIEM PŁYWAĆ”

Program „Umiem pływać” w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki,  operatorem – Dolnośląską Federacją Sportu i Gminą Międzybórz, w ramach którego uczniowie z klas I – III uczyli się pływać. W ramach projektu uczniowie jeden raz w tygodniu wyjeżdżali na krytą pływalnię do Ostrzeszowa. Pod okiem instruktorów uczestniczyli w powszechnej nauce pływania. Zostało zorganizowanych 10 wyjazdów dla 30 uczniów. Opiekunami w trakcie przejazdów jak również na basenie byli nauczyciele wychowania fizycznego naszej szkoły.

 

Program WF z AWF

W porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie. W ramach projektu nauczyciele, w okresie wakacyjnym, uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez AWF Wrocław.
W trakcie roku szkolnego dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

 

„Program Klub”
W porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki i Gminą Międzybórz. W ramach projektu pozyskane zostały środki finansowe na zakup sprzętu sportowego i prowadzenie zajęć z lekkiej atletyki. Ze środków tych dofinansowany został również wakacyjny wyjazd na obóz sportowy do Ustki. W ramach projektu organizowane są również wyjazdy na zawody sportowe.

 

Program SKS
W porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki. W ramach projektu nauczyciele wf prowadzą zajęcia sportowe dla uczniów. W ramach projektu organizowane są również wyjazdy na zawody sportowe.
– Współpraca z Urzędem Gminy Międzybórz (pozyskiwanie środków finansowych na działalność Uczniowskiego  Klubu Sportowego przy SP Międzybórz z lekkiej atletyki i pływania).
– Współpraca z Dolnośląskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Uczniowie nasi uczestniczą w zawodach w ramach Ogólnopolskiego Programu Lekkoatletyka dla Każdego (LDK), oraz w zawodach organizowanych przez Związek.


„Żyję bez ryzyka AIDS”

Zdobycie przez młodzież  wiedzy o drogach zakażenia HIV oraz umiejętności odróżniania zachowań ryzykownych od bezpiecznych form kontaktu z osobami zakażonymi


ŚNIADANIE DAJE MOC, kl. 1-3

Ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, w którym uczniowie gruntowali wiedzę na temat świadomego i prawidłowego żywienia w codziennym życiu.


Ogólnopolski program edukacyjny „WYBIERAM WODĘ”

To wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Instytutu Promocji Zdrowia i Dietoterapii, który zwraca szczególną uwagę na to, jak ważną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa prawidłowe nawodnienie organizmu. 


Projekt edukacyjny „100-lecie Niepodległej” oraz „Nieskończenie niepodległa”

Realizacja zadań dotyczących upamiętnienia i uczczenia wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę.


Program PROJEKTOR

Organizator: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Celem Programu jest dotarcie do dzieci i młodzieży z małych miejscowości
(do 20 tys. mieszkańców) na terenie Polski z aktywnością i wiedzą Wolontariuszy. Realizując projekty, Wolontariusze prowadzą zajęcia i przekazują uczniom pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcają ich do rozwoju. Bezpośrednimi odbiorcami Programu dzieci i młodzież z klas 48. Placówki edukacyjne, uczestnicząc w Programie, wzbogacają swoją ofertę edukacyjną i wychowawczą poprzez dostarczenie dzieciom i młodzieży zajęć rozwijających kompetencje współczesnego świata, a także wzorców osobowych, aktywnych postaw życiowych, promocję aktywności oraz samodzielności. Dzieci i młodzież podczas zajęć mają możliwość nabywania nowych kompetencji, kształtują umiejętność współpracy, kreatywności, zdobywają wiedzę, poszerzają horyzonty, poznają
ideę wolontariatu oraz inspirują się do dalszego rozwoju
.


SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

Fundacja Dbam o mój zasięg, w ramach projektu edukacyjnego szereg działań wspierających uczniów, rodziców i nauczycieli, m.in. szkolenia online, materiały na wybrane tematy, wsparcie diagnostyczne.


LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Gmina Międzybórz w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzymała dofinansowanie w wysokości 139 200 zł, z czego nasza szkoła – 109 200 zł na tzw. „Laboratoria Przyszłości”.

Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego do budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka, przyroda oraz matematyka).


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2019

Szkoła otrzymała 15000 zł, z których zakupiono 676 książek, z czego 82% to lektury, głównie dla klas 1-3 zgodnie z nową podstawą programową.


ROZWIJAMY KOMPETENCJE W LATACH 2017-2019                                                                                                                                  

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content
Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Jerzego Badury
w Międzyborzu

ul.Wrocławska 6-6a
56-513 Międzybórz
START E-DZIENNIK O SZKOLE AKTUALNOŚCI FACEBOOK GALERIA MAPA STRONY KONTAKT
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. JERZEGO BADURY
w MIĘDZYBORZU

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury | Wszelkie prawa zastrzeżone